… individuální doučování kdekoliv potřebujete
Tel.: +420 735 04 08 12
E-mail: info@mobitut.cz
Skype: MobiTut.cz
Mobile menu

Doučování matematiky, fyziky a programování

Nabízím doučování matematiky, fyziky a programování, pro úrovně potřebné na základní, střední a vysoké škole. Většina studentů volí dlouhodobou spolupráci, kdy jsou průběžně připravováni na jednotlivé testy nebo závěrečné zkoušky. Samozřejmě je možné si domluvit jednorázovou přípravu, kde jsou vysvětleny pouze partie, které Vám činí největší obtíže. V průběhu výuky se často narazí na neznalosti z předchozích let školní docházky, které brání v řádném pochopení současného tématu, a tak je vždy kladen důraz na vysvětlení i těchto částí. Doučování probíhá pomocí aplikace Skype, student vidí mé poznámky a popřípadě jsou mu sdíleny i další výukové materiály. Nemohu Vám zaručit úspěch u zkoušky, ale můžete si být jisti tím, že pro to udělám maximum.

Doučování matematiky

matematika

Při školní docházce bývá matematika často neoblíbený předmět. Je to i přesto, že matematika oplývá jednoznačnými a přímočarými pravidly. Při doučování matematiky je brán zřetel nejenom na samotné řešení jednotlivých úloh, ale také na vysvětlení, proč tomu tak je, aby došlo k celkovému pochopení dané látky. Pokud se u daného tématu narazí na nepochopení látky z průběhu školní docházky, samozřejmě se vracíme i k těmto potřebným partiím matematiky. V kombinaci se samostatnou prací studenta takto dochází k požadovanému postupu a zlepšení nejen známek, ale celkovému pohledu na matematiku, jako obor, který nás provází všude okolo nás.

Doučování fyziky

fyzika

Fyzika je kolikrát nedoceňovaným předmětem a studenti si myslí, že se jedná o něco neuchopitelného, zcela abstraktního. Fyzika je v podstatě model fungování věcí kolem nás. A na rozdíl od celé řady jiných modelů se z velké části můžeme přesvědčit, že se předměty kolem nás skutečně chovají tak, jak je popisováno. Pokud mají studenti problémy s fyzikou, je to zpravidla způsobeno jedním ze dvou důvodů. často se stává, že se nejedná o neporozumění fyzikálnímu modelu, ale mají výrazné mezery v matematice, které jim neumožní se "dopočítat". Nebo nebyla ve škole fyzika ideálně uchopena a student došel k závěru, že se jedná o jakousi magii, aniž by byl veden k praktickému hledisku tohoto předmětu. Pokud se vám nedaří dosáhnout požadovaných výsledků ve fyzice nebo se bojíte zkoušky z fyziky na VŠ, vyzkoušejte doučování fyziky se mnou a uvidíme, zda se nám to společně podaří změnit. Pokusím se vám vysvětlit nejen praktickou užitečnost tohoto předmětu, ale také, pokud se zapotřebí, probrat jednotlivé partie matematiky, které jsou potřebné k jednotlivým výpočtům.

Doučování programování

programování

V dnešní moderní době je programování zahrnuto do výuky i na školách, které nemají informatické zaměření. Na školách s informatickým zaměřením je programování nevyhnutelnou součástí. Ať patříte do první nebo druhé skupiny a programování se vám zdá obtížné nebo nesrozumitelné, díky doučování programování je pravděpodobné, že na něj změníte názor. Při studiu programování dělá často největší problémy, kromě samotné syntaxe jazyka, osvojení si "rozdrobení" řešeného problému na jednotlivé části, aby bylo možné program zapsat a odladit. Při doučování je probíráno nejen samotné rozložení na jednotlivé podčásti, aby bylo možné program napsat, ale také samozřejmě zápis ve zvoleném programovacím jazyce. Pokud časové možnosti dovolí, je v rámci hodin programování postupováno od návrhu po samotnou implementaci. Doučování nabízím pro jazyky C, C++, C# (C Sharp), Java, Python a jazyky, které se používají pro tvorbu webových stránek jako je HTML, JavaScript, CSS a PHP.

V návaznosti na doučování matematiky nabízím i základy programování v MATLABu, kde jsem schopen vysvětlit i matematické základy probíraného tématu. To samé samozřejmě platí pro všechny nabízené jazyky, kdy je vyžadováno programování s matematickým základem, což je při výuce využíváno velice často. Je to dáno tím, že matematika i programování mají jednoznačná pravidla a předpokládá se, že to bude pro studenty snadněji uchopitelné, ač často je pravdou spíše opak.

Pár slov o mně

Absolvoval jsem SSPŠ obor storjírenství a následně fakultu elektrotechnickou na ČVUT v Praze, obor sofwarové inženýrství. Mám dlouholetou pedagogickou praxi ve výuce informačních a komunikačních technologií. V současnosti se věnuji vývoji webových stránek, webových aplikací a doučování matematiky, fyziky a programování.